Tappol

SYGNALIŚCI

Szanowni Państwo,

 

wdrożyliśmy w Tappol sp. z o.o. regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. dyrektywy o ochronie praw sygnalistów.

Udostępniamy platformę do komunikacji elektronicznej, która umożliwia dokonywanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości czy naruszeń prawa w obrębie Tappol sp. z o.o. np. naruszenie przepisów BHP, naruszenie praw pracownika.

 

Przesyłamy następujące pliki, zapraszamy do zapoznania się z ich treścią:

 

- Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Plik do pobrania: [PDF]

 

- Klauzula informacyjna

Plik do pobrania: [PDF]

 

- Instrukcja zgłaszania nieprawidłowości

Plik do pobrania: [PDF]

 

Jak można dokonać zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości czy naruszeń prawa?

Wiadomość można wysłać anonimowo oraz z zachowaniem poufności przekazywanych informacji, poprzez link: http://sygnalista.tappol.pl

Po wyświetleniu domeny należy wpisać dane:

 

 

Ważne informacje dotyczące tematu zgłoszeń:

 

Zwracamy uwagę, że celem zgłoszeń nie może być szykanowanie innych osób, chęć zemsty albo działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści osobistej lub finansowej.

Zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze.

 

Zgłoszenia oczywiście bezzasadne bądź niemożliwe do zweryfikowania na podstawie przytoczonych okoliczności, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Udostępniona platforma nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą, niestanowiących nieprawidłowości lub naruszeń obowiązujących zasad lub przepisów prawa.

Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych.

 

Każde zgłoszenie zostanie przenalizowane, a nadawca otrzyma wiadomość zwrotną na temat wyniku sprawy czy podjętych działań.