Tappol

RODO

Szanowni Państwo,

 

wdrożyliśmy w Tappol sp. z o.o. regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Wprowadziliśmy szereg procedur i polityk mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zarówno naszych pracowników jak i osób współpracujących z naszą spółką na podstawie łączących nas stosunków gospodarczych.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi w Tappol sp. z o.o. politykami, procedurami oraz klauzulami informacyjnymi.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI TAPPOL SP. Z O.O.

 

1. Kim jesteśmy?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAPPOL sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki, KRS: 0000276191.

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pod numerem: +48 61 227 30 00 lub pisząc na: sekretariat[at]3c-tappol.pl.


2. Skąd mamy Państwa dane?

 

Państwa dane pozyskujemy przede wszystkim od Państwa. Jeżeli są Państwo naszymi klientami, podają nam Państwo nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Jeśli są Państwo naszym kontrahentem, podają nam Państwo swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy. Państwa dane kontaktowe możemy pozyskać również od Państwa współpracowników, np. w ramach bieżącej korespondencji.

 

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Świadczenie usług naszym klientom. Jeśli są Państwo naszym klientem, Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia naszych usług w oparciu o umowę lub ich rozliczenia na gruncie podatkowym czy reklamacyjnym. Musimy zapewnić bezpieczeństwo płatności oraz zadbać o realizację zobowiązań stron;
 2. Prowadzenia naszej strony www.tappol.pl. Państwa dane przetwarzamy w celu poprawnej funkcjonowania naszej strony internetowej;
 3. Współpraca z kontrahentami. Jeżeli Państwo z nami współpracują lub chcieliby podjąć współpracę biznesową, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia współpracy

 

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

 

 

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 1. Dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 2. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasz serwis internetowy, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Państwa pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji;
 3. Jeśli prowadzą Państwo z nami współpracę biznesową lub chcą Państwo taką współpracę nawiązać, przetwarzamy Państwa dane, ponieważ zawarliśmy z Państwem umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Państwa propozycję współpracy i podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy.

 

 

5. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 

 

Okres, przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania:

 1. Udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
 2. Prowadzenie współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań;
 3. Dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres, kiedy są Państwo użytkownikami strony oraz później licząc od czasu kiedy przestali Państwo korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuną Państwo informacje zapisane w plikach cookies na Państwa urządzeniu.

 

 

6. Odbiorcy danych.

 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. Upoważnionym pracownikom Administratora;
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora.

 

 

7. Jakie są Państwa prawa?

 

 

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. poprawiania danych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. żądania usunięcia danych;
 5. przenoszenia danych do innego administratora danych;

Uprawnienia, o których mowa powyżej mogą Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: ideo[at]3c-tappol.pl lub listownie pod adresem: TAPPOL sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki.

Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 • Prawo do sprzeciwu - Prawo do sprzeciwu mogą Państwo zgłosić, gdy nie chcą, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów, ale już nie dla celu, dla którego zgłosili Państwo sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

 

 

Polityka prywatności:

Plik do pobrania: [PDF]

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA TAPPOL SP. Z O.O.

 

W związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma:

TAPPOL sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki, KRS: 0000276191 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - dalej zwanego „RODO”.

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Słonawy 33A, 64-600 Oborniki; - przez e-mail: sekretariat[at]3c-tappol.pl; - telefonicznie: +48 61 22 73 000

 

Informujemy, że w związku z realizacją obowiązków umownych zbieramy dane niezbędne do ich wykonania. Dotyczy to także Państwa danych osobowych – na nośnikach papierowych i elektronicznych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy, jak i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin publicznych i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej, w tym umożliwienia kontaktu z administratorem, podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, ofert, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej,
 2. należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawartych lub zawieranych w przyszłości umów, dotyczy to w szczególności realizacji obowiązków umownych, przedstawiania ofert oraz dokonania wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. wykonania  ciążących  na  nas  obowiązków  prawnych,  zarówno  publiczno-prawnych, jak i tych wynikających z postanowień umownych i rozliczeń podatkowych z tym związanych,
 4. cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług (możliwość przechowywania danych oferentów na przyszłość, możliwość przechowywania specyfikacji zamówień w razie domówień w przyszłości, możliwość składania zapytań ofertowych), zachowanie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, potrzeba występowania przed Sądem – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Z zebranych danych osobowych będziemy korzystać (przetwarzać):

 1. w przypadku przetwarzania danych w korespondencji elektronicznej, przez okres 2 lat, chyba, że zachodzi inna podstawa przetwarzania danych,
 2. przez czas trwania łączącej nas umowy,
 3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego, lub możemy dochodzić realizacji naszych uzasadnionych interesów przed Sądem, lub wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w przypadku składania kolejnych zapytań ofertowych. Będzie to okres 5 lat w przypadku umów zrealizowanych, oraz okres 3 lat w przypadku zamówień/ofert nierozpoczętych,
 5. w zakresie monitoringu wizyjnego przechowujemy nagrania przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin określony ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Pozyskane od Państwa dane osobowe jako administrator przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.: współpracującym z nami podmiotom w zakresie dokonywanych przez nich czynności, w szczególności kancelarii prawnej, przewoźnikom i innym firmom transportowym, dostawcom usług IT, firmie ochroniarskiej;
 2. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom podatkowym, sądom powszechnym, komornikom i innym instytucjom państwowym, na podstawie przepisów prawa,
 3. innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki);

·      podmiotom z grupy kapitałowej 3C, w tym 3C BETEILIGUNGS GMBH z/s w Rheda-Wiedenbrück w Niemczech.

 

Ponadto pragniemy poinformować, że:

 • nie  planujemy  przekazywać  uzyskanych  od  Państwa  danych  osobowych  poza  strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:

·      sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,

·      usunięcie Państwa danych osobowych,

·      ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),

·      umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych - do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli ma to miejsce są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich,

·      przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

 

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Niektóre ze wskazanych wyżej uprawnień mogą przysługiwać Państwu w ograniczonym zakresie.

 

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: ideo[at]3c-tappol.pl

 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta:

Plik do pobrania: [PDF]

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z treścią następującej dokumentacji:

 

Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych sklepu:

Plik do pobrania: [PDF]

 

Klauzula informacyjna dla kandydata (rekrutacja):

Plik do pobrania: [PDF]

 

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny:

Plik do pobrania: [PDF]

 

Polityka plików cookies:

Plik do pobrania: [PDF]